Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Scheiding en samenlevingsvormen

In Nederland onderscheiden we vier formele samenlevingsvormen tussen partners. De belangrijkste aspecten van deze samenlevingsvormen en de gevolgen bij een scheiding bespreken we hieronder.

Huwelijk in gemeenschap van goederen

Als er bij een scheiding sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen dan heeft u beiden recht op de helft van de eigendommen en de plicht ieder de helft van de schulden op zich te nemen. Dat betekent dat ieder voor de helft eigenaar wordt van alle bezittingen en schulden behoudens een aantal uitzonderingen zoals:

  • Erfenissen en schenkingen onder uitsluitingsclausule.
  • Pensioenrechten waarop de Wet Verevening Pensioenrechten†bij Scheiding†(de Wet VPS) van toepassing is, alsmede hiermee verband houdende rechten op nabestaandenpensioen.
  • Rechten op het vestigen van vruchtgebruik door de langstlevende en het op diezelfde grond verkregen vruchtgebruik.
  • Verknochte goederen.
  • Vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen. Het is daarom wel mogelijk privťvermogen te hebben.

Om dit op juiste wijze te verdelen, heeft u een (echtscheidings)convenant nodig, waarin alle afspraken zijn vastgelegd die voor uw scheiding van belang zijn zoals afspraken over de woning, de partneralimentatie, de (in)boedelverdeling, de pensioenverdeling.
Als u minderjarige kinderen heeft dan moet er ook een ouderschapsplan worden opgemaakt waarin o.a. de afspraken over de zorgverdeling en over de kinderalimentatie worden vastgelegd. De rechtbank bekrachtigt het convenant en het ouderschapsplan door er een beschikking over af te geven. De procedure vanaf het moment van het indienen van convenant en het ouderschapsplan bij de rechtbank en het inschrijven van de beschikking bij de gemeente waarin u bent gehuwd duurt gemiddeld 3 weken.

Huwelijk onder huwelijkse voorwaarden

Indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden dan heeft u met uw (ex)partner in een notariŽle akte vastgelegd wat tijdens het huwelijk en na een scheiding aan wie toebehoort en hoe u samen de lasten tijdens het huwelijk verdeelt.†Als echtgenoten tijdens de relatie samen allerlei zaken aanschaffen, bankrekeningen openen of schulden opbouwen dan worden deze zaken verrekend bij de scheiding. Ook de nieuwe gezamenlijk aangeschafte eigendommen moeten dan worden verdeeld.

Geregistreerd partnerschap zonder of met partnerschapsvoorwaarden

Een geregistreerd partnerschap wordt gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er is dan sprake van een gemeenschap van goederen. U heeft beiden recht op de helft van de eigendommen en de plicht ieder de helft van de schulden op zich te nemen. Ook hier gelden dezelfde uitzonderingen als bij een gemeenschap van goederen.
Bij een geregistreerd partnerschap kan men voorwaarden opstellen voorafgaand aan de verbintenis. Deze voorwaarden leggen vast, wat tijdens het geregistreerd partnerschap en na de ontbinding ervan aan wie toebehoort. Hierbij geldt dat er in de loop van de tijd sprake kan zijn van een gezamenlijke inboedel, van gemeenschappelijke bankrekeningen en verzekeringen. Hiervoor moet bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap een verdeling komen.
De ontbinding van een geregistreerd partnerschap is in vergelijking met die van een huwelijk eenvoudiger. De advocaat of de notaris zal hiervoor een verklaring opstellen die dient te worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het is tegenwoordig niet meer mogelijk een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap, zodat een echtscheiding sneller verloopt via de zogenaamde flitsscheiding.
Als u minderjarige kinderen heeft dan moet de overeenkomst van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap samen met het ouderschapsplan bij de rechtbank worden ingediend.

Samenwonen zonder of met samenlevingsovereenkomst

Als u gaat samenwonen bent u niet verplicht om een samenlevingsovereenkomst op te laten maken. U moet zich er dan wel van bewust zijn dat het beŽindigen van de samenleving mogelijk tot problemen kan leiden bij de verdeling van de bezittingen en de schulden.
De koop van een (gezamenlijke) woning geeft vaak aanleiding tot de opstelling van een samenlevingsovereenkomst.
In een samenlevingsovereenkomst kan men onder meer afspraken vastleggen over de kosten van het levensonderhoud, de bankrekeningen, de bezittingen, de schulden en de afspraken over de pensioenen.
Om de samenlevingsovereenkomst te beŽindigen kan een beŽindigingsovereenkomst worden opgemaakt waarin alle afspraken volgens de voorwaarden van de samenlevingsovereenkomst worden vastgelegd.
Als u minderjarige kinderen heeft dan wordt alleen het ouderschapsplan bij de rechtbank ingediend.

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design